લીપ વર્ષ શું છે, તેનો અર્થ શું છે? લીપ વર્ષ કેટલા વર્ષ હોય છે?

લીપ વર્ષનો અર્થ શું થાય છે?
લીપ વર્ષ શું છે, તેનો અર્થ શું છે તે કેટલા વર્ષોનો અર્થ છે?

લીપ વર્ષ એ ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડરમાં 365 ને બદલે 366 દિવસ ધરાવતું વર્ષ છે. આ વધારાનો દિવસ (લીપ દિવસ) સામાન્ય રીતે ફેબ્રુઆરીના 28 દિવસોમાં ફેબ્રુઆરી 29 ઉમેરીને મેળવવામાં આવે છે. આ અમલીકરણનું કારણ, જે દર ચાર વર્ષે કરવામાં આવે છે, તે એ છે કે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીના પરિભ્રમણનો સમયગાળો (ખગોળશાસ્ત્રીય વર્ષ) એ સમાન મેરિડીયન પર સૂર્યના બે સંક્રમણ વચ્ચેના સરેરાશ સમય (દિવસ)નો ચોક્કસ ગુણાંક નથી. એક ખગોળશાસ્ત્રીય વર્ષ આશરે 365,242 દિવસનું હોય છે, જ્યારે સામાન્ય કેલેન્ડર વર્ષમાં 365 દિવસ હોય છે.

લીપ વર્ષ સૌપ્રથમ જુલિયન કેલેન્ડરમાં 46 એડીમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું.

સામાન્ય નિયમ તરીકે, લીપ વર્ષ એવા વર્ષો છે જે 4 નો ગુણાંક છે:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 વગેરે.
જો કે, આ નિયમમાં બે અપવાદો છે:

1. વર્ષ કે જે 100 ના ગુણાંક છે તે લીપ વર્ષ છે જે બાકીના વિના માત્ર 400 વડે વિભાજ્ય છે:

ઉદાહરણ તરીકે, વર્ષ 1600 અને 2000 એ લીપ વર્ષ છે, પરંતુ 1800 અને 1900 એ લીપ વર્ષ નથી.

માત્ર 400 વડે બરાબર વિભાજ્ય હોય તેને જ લીપ વર્ષ ગણવામાં આવે છે તેનું કારણ એ ભૂલ સુધારવાનું છે કે ખગોળશાસ્ત્રીય વર્ષ 365,25 દિવસ નહીં પણ અંદાજે 365,242 દિવસનું હોય છે.

2. ગણતરીને વધુ સચોટ બનાવવા માટે, જે વર્ષો 400 વડે વિભાજ્ય છે (જોકે 4000 વડે વિભાજ્ય છે) તેને લીપ વર્ષ ગણવામાં આવતા નથી:

ઉદાહરણ તરીકે, વર્ષ 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000, 48000, 64000 અને 96000 એ 400 વડે વિભાજ્ય છે, પરંતુ તેમને લીપ વર્ષ ગણવામાં આવશે નહીં.

સમાન જાહેરાતો

ટિપ્પણી કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો

ટિપ્પણીઓ