2019 રેલ્વે ઇવેન્ટ્સ

SmartCity SmartCity
એક્સ્પો વર્લ્ડ કોંગ્રેસ
19-21 નવેમ્બર 2019
સ્પેન / બાર્સેલોના
:)

2020 રેલ્વે ઇવેન્ટ્સ

એક્સ સિટીક્રિશન બૅનર
3. શહેર પર્યાવરણ અને આરોગ્ય - 2-4 એપ્રિલ 2020 - mirzmir